Agrosavjeti

Koraci do ribolovnog turizma

Agrosavjeti
Rekreacijski ribolov, tune Fotografija: Thinkstock
Ribolovni turizam je vrsta gospodarskog ribolova pri čemu se na ribarskom plovilu nalaze turisti koji promatraju kako ribar obavlja ribolov. Gosti ne sudjeluju u ribolovu i ne smiju pomagati u ribolovnim operacijama.

Spuštanju i dizanju ribolovnih alata u more i iz mora, vađenju ulova, sortiranju ulova i ostalim aktivnostima koje bi olakšavale ribolovni napor. Ribar ispunjava očevidnik i prodaje ulovljenu ribu kao i svaki drugi ribolovni dan te koristi plavi dizel s GPR kartice. Turisti mogu s broda obavljati rekreacijski/športski ribolov ako imaju dozvole (Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i Registru o izdanim ovlaštenjima, NN 59/2011).

Djelatnost ribolovnog turizma se često pogrešno shvaća i kao pojam zamijeni s druge dvije slične djelatnosti. Prvo su izleti brodom na kojima se turisti vode na športski ili rekreacijski ribolov – to nije djelatnost ribolovnog turizma i za nju nije potrebna povlastica. Prilikom takvog prijevoza putnika se ne ispunjava očevidnik, riba se ne prodaje i ne koristi se plavi dizel s GPR kartice. Gosti moraju imati ili kupiti dozvolu za sportski ili rekreacijski ribolov. Ovakva djelatnost se može i izmjenjivati s gospodarskim ribolovom, ukoliko ne traje neprekidno više od tri mjeseca. Druga slična djelatnost je tzv. „Big game fishing“ na kojem se turisti vode na ribolov trofejnih primjeraka tune, a to također nije djelatnost ribolovnog turizma. U ovom slučaju ribar mora kupiti kvotu za lov trofejnih primjeraka tune, pohraniti povlasticu, plovilo mora imati VMS i ispunjava se elektronski očevidnik. Ulovljena tuna iz ove kvote se ne prodaje.

Prednosti ribolovnog turizma:

Povećani prihodi ribara

Smanjeni ribolovni napor

Obogaćivanje turističke ponude

Produženje turističke sezone

Edukacija turista o tradicionalnom ribarstvu i lokalnoj hrani

Kraći radni dan u odnosu na komercijalni ribolov

Diversifikacija prihoda – manja ovisnost o ulovu

 

Zakonski okvir:

Zakon o morskom ribarstvu (NN 62/2017)

Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i Registru o izdanim ovlaštenjima (NN 59/2011)

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07,88/10,30/14,89/14 i 152/14)

Pomorski zakonik (NN 181/04, NN 76/07, NN 146/08); Pravilnik o brodicama i jahtama (NN 27/05, NN 18/09, NN 3/08, NN 80/07, NN 57/06)

U Zakonu o morskom ribarstvu (NN 62/2017) je ribolovni turizam definiran kao gospodarski ribolov na moru u okviru pružanja usluga u turizmu koje obavljaju ovlaštenici povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

Članak 36.

U obavljanju ribolovnih operacija u ribolovnom turizmu smije sudjelovati samo ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, odnosno njegovi zaposlenici.

U obavljanju ribolovnog turizma na ovlaštenika povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru na odgovarajući način se primjenjuju i odredbe posebnih propisa kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu i/ili ugostiteljstvu.

Ovlaštenje za ribolovni turizam - Članak 37.

(1) Ribolovni turizam smije se obavljati samo na temelju ovlaštenja za ribolovni turizam koje na zahtjev vlasnika plovila upisanog u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru izdaje ministarstvo rješenjem uz koje se izdaje i obrazac ovlaštenja za ribolovni turizam.

(2) Uvjeti za izdavanje ovlaštenja za ribolovni turizam su posjedovanje plovila koje je upisano u važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru te dokaz da je navedenim plovilom dozvoljeno pružanje turističkih usluga, odnosno usluga prijevoza putnika sukladno posebnim propisima.

Ukidanje ovlaštenja za ribolovni turizam - Članak 38.

(1) Ovlaštenje za ribolovni turizam ukinut će se:

– na zahtjev vlasnika plovila na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

– prestankom važenja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

– ako se nakon izdavanja ovlaštenja za ribolovni turizam utvrdi da više nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje ovlaštenja iz članka 37. ovoga Zakona.

Kazne - Članak 85.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

101. obavlja ribolovni turizam bez ovlaštenja za ribolovni turizam protivno članku 37. stavku 1. ovoga Zakona

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

 

Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i Registru o izdanim ovlaštenjima (NN 59/2011):

Članak 2.

(1) Ribolovni turizam smije se obavljati samo na temelju ovlaštenja.

(2) Ovlaštenje se obavezno za vrijeme obavljanja ribolovnog turizma mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja djelatnost ribolovnog turizma.

(3) U ribolovnom turizmu dozvoljeno je turistima na plovilu prisustvovati svim oblicima ribolova sukladno uvjetima iz povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, kao i obavljati rekreacijski ili športski ribolov na temelju dozvola za rekreacijski, odnosno športski ribolov.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, turisti na plovilu mogu obavljati rekreacijski ribolov i na temelju grupne dnevne ili višednevne dozvole za rekreacijski ribolov na moru koja se izdaje ovlašteniku ovlaštenja sukladno posebnom propisu o naknadama u ribarstvu.

(5) Ribu i druge morske organizme koji su ulovljeni u gospodarskom ribolovu u sklopu ribolovnog turizma dozvoljeno je stavljati u prodaju sukladno posebnom propisu o uvjetima prve prodaje.

POSTUPAK STJECANJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE RIBOLOVNOG TURIZMA

KORAK - Uprava ribarstva

Ribolovni turizam može obavljati samo ovlaštenik odnosno vlasnik povlastice za gospodarski ribolov.

KORAK - Lučka kapetanija

Ukoliko plovilo kojim se planira obavljati ribolovni turizam nema u plovidbenoj dozvoli upisan prijevoz putnika, potrebno je predati Zahtjev za promjenu upisa u plovidbenu dozvolu i dodati prijevoz putnika. Za prijevoz putnika je potrebno ispuniti određene uvjete koje traži Lučka kapetanija.

KORAK - Ured državne Uprave – Služba za gospodarstvo, Odjel za turizam

Potrebno je predati Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ostalih turističkih usluga temeljem članka 54. Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Potrebna dokumentacija

Preslika rješenja Trgovačkog suda ili rješenja o upisu u Obrtni registar s izvatkom djelatnosti

Preslika povlastice za gospodarski ribolov na moru

Polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za korisnike usluga

Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi

KORAK - Područna ispostava Uprave ribarstva

Potrebno je predati Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za ribolovni turizam.

Dokumenti koji se podnose uz zahtjev:

dokaz o ovlaštenju za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru)

rješenje za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima (iz Ureda za gospodarstvo)

dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijevoz putnika (iz Lučke kapetanije) – plovidbena dozvola u koju je upisan broj putnika za prijevoz

dr. sc. Danijela Mioković
stručna savjetnica (ribarstvo)

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje