EU politika

Odgovori na sva pitanja vezana za potpore za smanjenje proizvodnje mlijeka

Agrosavjeti
Mlijeko i krave Fotografija: Pixabay
Europska Komisija donijela je delegiranu uredbu (EU) 2016/1612 оd 8. rujna 2016. o pružanju potpore za smanjenje proizvodnje mlijeka (SL L 242, 9.9.2016.) Donosimo najčešća pitanja vezano za ostvarivanje potpore za smanjenje mlijeka, koja je objavilo MInistarstvo poljoprivrede

Što je potpora za smanjenje proizvodnje mlijeka?

To je izvanredna mjera zajedničke organizacije tržišta koju je Europska komisija donijela u skladu sa svojim ovlastima, za cijelo područje Europske unije, a kao odgovor na tržišni poremećaj u sektoru mlijeka. Potpora Unije osigurana je za prihvatljive podnositelje zahtjeva koji smanje svoju isporuku kravljeg mlijeka prvom otkupljivaču za razdoblje od tri mjeseca (razdoblje smanjenja) u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (referentno razdoblje), pod uvjetima utvrđenima Uredbom.

Koji je cilj ove mjere?

Sektor mlijeka izložen je tržišnom poremećaju zbog neravnoteže između ponude i potražnje na svjetskoj razini, u kojoj važnu ulogu ima produženje ruske zabrane uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda podrijetlom iz Unije do kraja 2017. Kako bi se u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda uspostavila nova ravnoteža u teškoj situaciji koja prevladava na tržištu te zbog toga što se, na temelju dostupne analize tržišta, ne očekuje bitno smanjenje količina proizvodnje do kraja 2017., Europska komisija je učinila dostupnom potporu proizvođačima mlijeka u Uniji koji se dobrovoljno uključe u mjeru smanjenja proizvodnje mlijeka.

Je li sudjelovanje u mjeri obavezno?

Ne.

U RH je već došlo do značajnog smanjenja proizvodnje i isporuke mlijeka, zašto se ova mjera provodi i u RH?

RH kao država članica provodi Zajedničku poljoprivrednu politiku i mjere zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda za cijelo tržite Europske unije. U tom smislu potrebno je promatrati i donesenu mjeru pri čemu treba imati u vidu da je mogu iskoristiti i svi oni proizvođači koji su zbog teške situacije već smanjili proizvodnju u ovoj godini, ako udovoljavaju ostale uvjete uredbe i na određeni način će nadoknaditi izgubljenu dobit zbog smanjenja.

Koji proizvođači mlijeka su prihvatljivi podnositelji zahtjeva za potporu?

Svi proizvođači mlijeka koji su kravlje mlijeko isporučili prvim otkupljivačima u srpnju 2016. godine.

Može li proizvođačka organizacija podnijeti zahtjev u moje ime?

DA. Zahtjeve za potporu i zahtjev za plaćanje mogu podnijeti priznate proizvođačke organizacije ili zadruge u ime prihvatljivih podnositelja zahtjeva. U tom slučaju mora se osigurati da se potpora u cijelosti prenese na prihvatljive podnositelje zahtjeva koji su stvarno smanjili svoje isporuke kravljeg mlijeka pod uvjetima utvrđenima uredbom.

Koja je minimalna količina smanjenja isporuke kravljeg mlijeka za koju mogu podnijeti zahtjev za potporu?

1500 kg (1457 litara); ako je količina smanjenja isporuke kravljeg mlijeka izražena u litrama, množi se s koeficijentom 1,03 kako bi se izrazila u kg.

Koja je maksimalna količina smanjenja isporuke kravljeg mlijeka za koju mogu podnijeti zahtjev za potporu?

50% ukupne količine kravljeg mlijeka isporučenog prvim otkupljivačima u referentnom razdoblju. Proizvođač smije smanjiti isporuku za više od 50%, tada za dio količina koji je veći od 50% neće ostvariti pravo na potporu.

Mlijeko

Planiram tražiti potporu za smanjenje isporuke u visini od 40% ukupne količine kravljeg mlijeka isporučenog prvim otkupljivačima u referentnom razdoblju. O čemu ovisi hoće li mi biti odobrene sve zatražene količine?

Nakon što APPRRR zaprimi i obradi sve zahtjeve, Europskoj komisiji prosljeđuje podatke o ukupno zatraženim količinama svih podnositelja zahtjeva u RH. Europska komisija nakon što zaprimi zahtjeve svih država članica utvrđuje da li su raspoloživa sredstva dostatna za sve tražene količine. U slučaju da jesu povratno obavještava države članice, odnosno APPRRR koja o istome obavještava proizvođače. U slučaju da sredstva nisu dostatna tada Europska komisija utvrđuje koeficijent  dodjele koji se primjenjuje na količinu obuhvaćenu svakim od zahtjeva za potporu, o čemu APPRRR izvještava proizvođače. Primjerice, proizvođač koji je zatražio potporu za 10.000 kg, nakon primjene koeficijenta dodjele od 0,8 dobit će odobrenje za smanjenje od 8.000 kg za koje će moći ostvariti potporu od 104,77 kuna/100 kg ili 14 EUR/100kg.

Već sam smanjio svoju proizvodnju i isporuku mlijeka, mogu li i ja koristiti ovu mjeru te trebam li dodatno smanjiti isporuku?

Svaki proizvođač prije podnošenja zahtjeva, kako bi odredio količinu mlijeka za koju želi ostvariti potporu, mora isplanirati proizvodnju i isporuku mlijeka u razdoblju smanjenja u odnosu na referentno razdoblje. Oni proizvođači čiji su kapaciteti već sada ispod razine onih u referentnom razdoblju te samim time proizvode manje količine, mogu podnijeti zahtjev za potporu za tu razliku koja će nastati u razdoblju smanjenja. U slučaju da proizvođač planira dodatno smanjenje isporuke može zatražiti potporu i za dodatno količine koje će smanjiti u razdoblju smanjenja.

Imam dva otkupljivača, koji je prvi otkupljivač?

Oba otkupljivača su prvi otkupljivači u smislu provedbe ove mjere! Prvi otkupljivač je svaki kupac koji kupuje mlijeko od proizvođača u svrhu sakupljanja, pakiranja, skladištenja, hlađenja ili prerade, uključujući i na temelju ugovora i/ili u svrhu prodaje jednom ili većem broju poduzeća koja se bave obradom ili preradom mlijeka ili drugih mliječnih proizvoda (članak 151. Uredbe 1308/2013). Na ovo je potrebno obratiti pažnju kod dostave dokaza o ukupno isporučenim količinama mlijeka, jer ukupnu količinu čini zbroj isporučenih količina svim prvim otkupljivačima kojima je proizvođač isporučivao mlijeko u referentnom razdoblju i razdoblju smanjenja.

Popis prvih otkupljivača evidentiranih u APPRRR-u:

1.AGROLAGUNA

2.BALINICE D.O.O. - MLJEKARA "DOBRO JUTRO" |

3-BELJE

4.BIOGAL

5.DUKAT

6.EKO GACKA

7.EKO SIR PUĐA

8.EURO MILK

9.HAMER

10.I-PAK

11.KALNIČANKA

12.KIM _DUKAT

13.KRIŽEVAČKA MLJEKARA

14.LATUS

15.LEDO

16.LM AB ĐURO BOHNEC

17.MALA MLJEKARA OSIJEK

18.MEGALIS

19 .MEGGLE

20.MIH sirana Kolan

21. MILLS BLAGO DALMACIJE D.O.O.

22. MINI MLJEKARA VERONIKA

23.MLJEKARA BOSNIĆ

24.MLJEKARA DRUŽBA

25.MLJEKARA VODOPIJEVEC

26.MLJEKARA BIZ

27.NATURA MILK

28.Paška sirana d.d.

29.PG Bistrović

30.PIK RIJEKA

31.SIRANA GLOGORA

32.ŠESTAK

33.TOMAIĆ COMMERCE

34. VESNA LOBORIKA

35. VINDIJA

36. ZDENKA

Mlijeko

Je li obračunska lista koju mi dostavlja otkupljivač dostatan dokaz o isporučenim količinama mlijeka?

DA

Izgubio sam originale dokumenata o isporuci za referentno razdoblje. Mogu li dostaviti preslike?

DA

Želim sudjelovati u mjeri i zatražiti potporu za smanjenje isporuku međutim mom otkupljivaču to ne odgovara, a vezan sam i ugovornim obvezama?

Odredbe Uredbe 2016/1612 ne isključuju obveze koje proizlaze iz međusobnih ugovora proizvođača i otkupljivača. Svakako bi prije odluke o sudjelovanju u ovoj mjeri takav proizvođač trebao sa otkupljivačem razmotriti i usuglasiti mogućnost privremene izmjene ugovornih obveza u odnosu na mogućnost korištenja ove mjere.

Ako smanjim isporuku mlijeka moram li smanjiti i proizvodnju mlijeka, odnosno mogu li mlijeko koje sam proizveo prodati na kućnom pragu ili njime hraniti telad na svom gospodarstvu?

Proizvođač ne mora smanjiti proizvodnju mlijeka, ali mora smanjiti isporuku mlijeka u skladu s podnesenim zahtjevom. Mlijeko koje je proizveo, a nije isporučio može utrošiti za hranidbu teladi na gospodarstvu ili prodati putem izravne prodaje u skladu s posebnim propisima.

U lipnju sam prodao krave i prestao isporučivati mlijeko, mogu li sudjelovati u ovoj mjeri?

NE, „prihvatljivi podnositelji zahtjeva” su proizvođači mlijeka koji su kravlje mlijeko isporučili prvim otkupljivačima u srpnju 2016.

Je li na gospodarstvima koja drže specijalizirane pasmine za proizvodnju mlijeka, a u cilju smanjenja isporuke mlijeka dozvoljen prelazak na sustav „krava tele"?

DA

U srpnju sam isporučivao mlijeko (o čemu imam dokaz), ali želim potpuno prekinuti proizvodnju i isporuku, mogu li sudjelovati u ovoj mjeri?

DA. Međutim potrebno je imati u vidu da u slučaju kada proizvođač smanji isporuku za više od 50%, za dio količina koji je veći od 50% neće ostvariti pravo na potporu.

Ako je zahtjev za potporu podnesen za smanjenje od 50% od strane proizvođača koji u stvarnosti prestaje sa proizvodnjom kako se može zahtjevu za plaćanje priložiti dokument iz kojeg je razvidna ukupna količina mlijeka stvarno isporučena prvom otkupljivaču u razdoblju smanjenja (što bi bilo nula)? Je li ovakav proizvođač prihvatljiv u okviru ove mjere?

DA. Prihvatljiv proizvođač morat će dokazati na način da zadovolji APPRRR da je u stvarnosti prestao proizvoditi mlijeko bilo kojim dokumentom koji APPRRR prihvaća. To može biti izjava potpisana od bivšeg otkupljivača kojem je proizvođač prethodno isporučivao mlijeko. Međutim potrebno je imati u vidu da u slučaju kada proizvođač smanji isporuku za više od 50%, za dio količina koji je veći od 50% neće ostvariti pravo na potporu.

U slučaju kada je sin od oca u kolovozu ili rujnu preuzeo upravljanje gospodarstvom da li je otac ili sin prihvatljiv podnositelj zahtjeva?

Da bi bio prihvatljiv, podnositelj zahtjeva mora isporučivati mlijeko prvom otkupljivaču u referentnom razdoblju (zadnji kvartal 2015 s obzirom na prvi rok za prvo razdoblje smanjenja) i u srpnju 2016. godine. Stoga, proizvođač koji je preuzeo gospodarstvo poslije srpnja 2016. godine nije prihvatljiv podnositelj zahtjeva osim u slučaju kada nasljednik preuzima sva prava i obveze pokojnog. Općenito, DČ moraju osigurati da podneseni zahtjevi nisu nastali kao posljedica umjetno stvorenih uvjeta (čl. 60. Uredbe 1306/2013).

Izravno prodajem mlijeko, ali mlijeko ne isporučujem prvom otkupljivaču, mogu li sudjelovati u mjeri?

NE

Isporučujem ovčje i kozje mlijeko, mogu li sudjelovati u ovoj mjeri?

NE

Koliki je iznos potpore?

104,77 kuna/100 kg ili 14 EUR/100kg

Mužnja

Odobreno mi je smanjenje od 10.000 kg. Mogu li se predomisliti, odustati od ove mjere i nastaviti isporuku bez smanjenja?

Proizvođač može odustati od ove mjere i nastaviti isporuku bez smanjenja, a da pri tome ne snosi dodatne sankcije, međutim u slučaju da je isporuku smanjio, ali ne u količini odobrenoj nakon zahtjeva primjenjuje se UMANJENJE iznosa potpore na sljedeći način:

  • ako stvarno smanjenje isporuke kravljeg mlijeka iznosi 80 % odobrene količine ili više, iznos potpore odgovara stvarnom smanjenju isporuke kravljeg mlijeka, pod uvjetom da nije prekoračena odobrena količina;
  • ako stvarno smanjenje isporuke kravljeg mlijeka iznosi 50 % ili više, ali manje od 80 % odobrene količine, iznos potpore množi se s koeficijentom 0,8;
  • ako stvarno smanjenje isporuke kravljeg mlijeka iznosi 20 % ili više, ali manje od 50 % odobrene količine, iznos potpore množi se s koeficijentom 0,5;
  • ako je stvarno smanjenje isporuke kravljeg mlijeka manje od 20 % odobrene količine, potpora se ne isplaćuje.

Ako je stvarno smanjenje isporuke kravljeg mlijeka veće od količine koja je odobrena, iznos potpore odgovara odobrenoj količini.

Planiram koristiti potporu za smanjenje, a zatražio sam proizvodno vezanu potporu za krave u proizvodnji mlijeka i potporu za mliječne krave. Mogu li zatražiti sve potpore u isto vrijeme?

DA. Međutim pri planiranju smanjenja potrebno je obratiti pažnju na odredbe članaka 36. i 48. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu („Narodne novine“ br. 20/16 i 39/16) jer postoji rizik da zbog smanjenja isporuke proizvođač ne ispuni kriterije iz navedenog Pravilnika (minimalna isporuka, razdoblje obveznog držanja).

Moram li paziti na dvostruko financiranje u odnosu na izravne potpore i mjere Programa ruralnog razvoja?

NE

Kada mogu podnijeti zahtjev za potporu?

Rokovi za podnošenje zahtjeva su do: 

21. rujna 2016., 12:00 za prvo razdoblje smanjenja (listopad, studeni i prosinac 2016.);   

12. listopada 2016., 12:00 za drugo razdoblje smanjenja (studeni/prosinac 2016. i siječanj 2017.);   

9. studenoga 2016., 12:00 za treće razdoblje smanjenja (prosinac 2016. i siječanj/veljača 2017.);

7. prosinca 2016., 12:00 za četvrto razdoblje smanjenja (siječanj, veljača i ožujak 2017.).  

 

U slučaju da sva sredstva predviđena za ovu mjeru budu utrošena u prvom razdoblju smanjenja za ostala razdoblja neće biti moguće podnijeti zahtjev.

Može se podnijeti samo jedan zahtjev. Iznimno, zahtjev može podnijeti u četvrtom razdoblju podnositelj koji je zahtjev već podnio u prvom razdoblju.

Koja učestalost administrativnih i kontrola na terenu se može očekivati?

Administrativne kontrole provodit će se na svim zahtjevima.

Pored administrativne provjere svih zaprimljenih zahtjeva, provode se kontrole na terenu na uzorku od 5% prihvatljivih podnositelja zahtjeva, koji sudjeluju u mjeri za svako razdoblje smanjenja.

Dodatne informacije o kontroli na terenu

Optimalno vrijeme provedbe kontrola na terenu je zadnji mjesec razdoblja smanjenja, što bi bio prosinac za prvo razdoblje smanjenja, siječanj za drugo, veljača za treće, a ožujak za četvrto razdoblje smanjenja.

Svrha provjera je dokazivanje točnosti iskaza o količinama isporučenog mlijeka prvom/prvim otkupljivaču/ima na predmetnom gospodarstvu.

Provjerama će biti obuhvaćeno brojno stanje stoke zabilježeno u registru i zatečeno na gospodarstvu, ishrana stoke i oprema zatečena na gospodarstvu, a sve u svrhu provjera i dokazivanja da se na gospodarstvu provode aktivnosti smanjenja isporuka sukladno odobrenju. Provjeravaju se raspoloživi  podaci i dokumentacija o isporučenom mlijeku prvom otkupljivaču.

Provjere se baziraju na nekim općim načelima vezanim uz uređenje tržišta u sektoru mlijeka kao i poslovnim praksama koje se provode na gospodarstvima, ali ih za bolje razumijevanje mjere vrijedi ponoviti.

Proizvedeno mlijeko na gospodarstvu koristi se:

-          najveći dio se proda prvom/prvim otkupljivaču/ima  - takozvana „isporuka“ preko koje mlijeko dođe na tržište

-          jedan dio direktno od proizvođača dođe do potrošača - takozvana „direktna prodaja“ za koju proizvođači moraju imati određena odobrenja nadležnih institucija kao potvrdu ispunjavanja propisanih uvjete vezanih uz sigurnost hrane ili općenito propisa vezanih za poslovanje

-          manji dio se koristi na samom gospodarstvu - takozvana „potrošnja na gospodarstvu“ (za ishranu obitelji na gospodarstvu kao i ishranu stoke)

 

Proizvođač do smanjene količine isporučenog mlijeka u odnosu na proizvedeno mlijeko može doći na nekoliko načina:

-          smanjenjem stočnog fonda

-          promjenom ishrane (samim tim i smanjenim troškovima povezanim s ishranom) i

-          povećanjem direktne prodaje i potrošnje na gospodarstvu 

Mlijeko

U okviru gore navedenog mogući su neki od scenarija:

U slučaju kad se poveća razlika između proizvedene količine mlijeka u odnosu na „isporuku“ otkupljivaču, proizvođač svakako mora naći nove kanale „direktne prodaje“ proizvoda i/ili  uvesti neke promjene u „potrošnji na gospodarstvu“

Napomena: proizvođačima nije dozvoljeno tržiti mlijeko kanalima za koje nemaju odobrenja nadležnih institucija, niti ga isporučivati otkupljivačima preko posrednika.

Kad se smanjenjem broja krava i/ili samo ishranom izjednači količina proizvedenog  mlijeka i „isporuka“ otkupljivaču (ciljana količina „isporučenog mlijeka“ odgovara odobrenoj količini smanjenja) proizvođač ne mora poduzimati daljnje korake.

Težište kontrole na terenu je utvrditi točnost iskaza o količinama isporučenog  mlijeka odnosno  što se dogodilo s proizvedenim mlijekom koje nije isporučeno otkupljivaču odnosno na proizvođaču je dokazati da je povećana:

- „direktna prodaja“ za koju proizvođači moraju imati određena odobrenja nadležnih institucija kao potvrdu ispunjavanja propisanih uvjete vezanih uz sigurnost hrane ili općenito propisa vezanih za poslovanje

- „potrošnja na gospodarstvu“ (za ishranu obitelji na gospodarstva kao i ishranu stoke)

 Za „direktnu prodaju“ putem mljekomata, prodaju na kućnom pragu i preradu u mliječne proizvode, kontrolor će od proizvođača tražiti važeću dokumentaciju koja omogućava legalno bavljenje tom aktivnošću i uvid u poslovnu dokumentaciju.

Za „potrošnju na gospodarstvu“ koju proizvođač  objašnjava ishranom životinja, kontrolor će utvrditi postojanje navedenih životinja kroz registre koji se za tu svrhu vode na gospodarstvu i voditi se ustaljenim normativima vezanim uz ishranu stoke.

Prihvatljiva količina mlijeka za ostalu potrošnju na gospodarstvu treba biti u skladu sa brojem osoba na gospodarstvu.

U nalazu kontrole na terenu bit će zabilježeno utvrđeno stanje kod korisnika na dan kontrole potkrijepljeno prikupljenim dokazima.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje