Intervju tjedna

Cerovac: AZTN će imati razuman pristup, jer smo svjesni da je riječ o doista velikom broju ugovora

Agrovijesti
Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Fotografija: Goran Stanzl/PIXSELL Pogledajte galeriju
AZTN će u prijelaznom razdoblju prilagodbe svakako imati razuman pristup, jer smo svjesni da je riječ o doista velikom broju ugovora. Procjenjuje se, naime, da ZZTNP obuhvaća oko 95 posto svih trgovaca u Hrvatskoj te oko 90 posto ostalih subjekata (proizvođača, dobavljača, otkupljivača). Uz to, u ovom razdoblju godine u pravilu se pregovaraju novi godišnji ugovori, kaže u intervju tjedna Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Na snagu je stupio novi Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi. Koliko se on razlikuje od sličnih zakona u drugim državama EU?

Regulatorne mjere i sustave kojima tijela javne vlasti provode nadzor nad nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom do sada je uvela većina država članica EU ( 20 od 28). Opseg mjera se razlikuje od zemlje do zemlje pa je tako, primjerice, Ujedinjena Kraljevina donošenjem etičkog kodeksa primjenu ograničila na desetak najvećih trgovaca, dok je u Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj zakonodavac problematici pristupio slično kao i u Hrvatskoj. Naime, dosad je ovo područje bilo općenito regulirano Zakonom o trgovini i podzakonskim propisima, no to se uređenje odnosilo isključivo na odnose između trgovaca dok se ZZNTP-om uređuje sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u proizvodnji, preradi i trgovini hranom. Dakle, adresati ZZNTP-a nisu samo trgovci, kao kod Zakona o trgovini, već svi dionici u lancu opskrbe hranom koji čine proizvođači (uključivo i primarne proizvođače), otkupljivači, prerađivači i trgovci.

Zakonodavac je predvidio rok prilagodbe do kraja ožujka do kada bi se svi ugovori između dionika, od trgovaca, dobavljača, otkupljivača, prerađivača i proizvođača trebali uskladiti, kako ne bi bilo kršenja propisa. Kada i na koji način će AZTN krenuti u kontrole istih?

AZTN će u tom razdoblju prilagodbe svakako imati razuman pristup, jer smo svjesni da je riječ o doista velikom broju ugovora. Procjenjuje se, naime, da ZZTNP obuhvaća oko 95 posto svih trgovaca u Hrvatskoj te oko 90 posto ostalih subjekata (proizvođača, dobavljača, otkupljivača). Uz to, u ovom razdoblju godine u pravilu se pregovaraju novi godišnji ugovori. Ti će ugovori sada morati biti usklađeni s novim propisom te je stoga jasno da je potrebno određeno vrijeme za uspostavu novih odnosa na tržištu. AZTN će, počevši od 1. travnja 2018. (istekom roka za usklađenje ugovora s ovim zakonom) započeti s kontrolom na način da će, još uvijek bez pokretanja postupka, po službenoj dužnosti od određenog broja trgovaca, otkupljivača i prerađivača zatražiti na uvid neke ugovore (riječ je naravno o testnom uzorku). Ako utvrdi da neki ugovori sadrže sporne odredbe pokrenut će postupak po službenoj dužnosti. Na isti će način postupiti i temeljem zahtjeva stranke (dobavljača) koja smatra da je sklopila ugovor koji sadrži nepoštene trgovačke prakse.

Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Jeste li kadrovski spremni kontrolirati ogroman broj ugovora i odnosa u cijelom lancu. Koliko je ovim zakonom pokriveno trgovaca, otkupljivača, i drugih dionika?

Iako Agencija ima dovoljno iskustva u provođenju novih propisa jer je u svojoj dvadesetogodišnjoj praksi u hrvatski pravni sustav već implementirala dva potpuno nova propisa – Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakon o državnim potporama – ipak je i samom AZTN-u potrebno određeno vrijeme za organizacijsku prilagodbu. Naime, prije stupanja na snagu ZZTNP-a, Agencija nije ni mogla provoditi radnje vezane uz prilagodbu svojih internih akata novome propisu, prije svega Statuta AZTN-a. Također, nije mogla ni provesti nova zapošljavanja kadrova koji će provoditi ZZTNP. Načelno nam je odobreno zapošljavanje šest novih radnika koji će provoditi postupke utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi, te očekujemo i formalno odobrenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta koje smo zatražili.

Koje su glavne prepreke koje bi mogle biti problem u sređivanju odnosa. Jedan od alata su visoke kazne, no pitanje je može li se u kratko vremenu prekontorlirati sve ugovore i sve odnose. Što mislite da bi mogao biti glavni problem?

U ovome trenutku je teško predvidjeti koji bi se sve problemi mogli pojaviti, jer se praksa tek počinje stvarati. Načelno možemo pretpostavljati da će veći problem s prilagodbom i tumačenjem ugovornih odnosa novome propisu imati manji poduzetnici, oni kojima je pravna pomoć teže dostupna. Međutim, kako bi se poduzetnici lakše snašli u provođenju tog potpuno novog propisa, AZTN će u idućem razdoblju pokušati od adresata zakona prikupiti najčešća pitanja i dileme iz prakse, analizirati ih i na svojoj mrežnoj stranici objaviti osnovne odgovore.


Kada je riječ o akcijama, koje su zadnjih godina bile problem u hrvatskim trgovinama predviđene su i neke iznimke koje se mogu koristiti pri prodaji robe ispod nabavne cijene. Može li doći do nekih zloupotreba ovih iznimki i da li ste ih predvidjeli?

Do zlouporaba uvijek može doći. Međutim, upravo zato će AZTN voditi postupak i, ako utvrdi postojanje nepoštenih trgovačkih praksi, izricati upravno-kaznene mjere. ZZNTP definira koje su teške, a koje lakše povrede Zakona te u skladu s tim definira i maksimalne iznose upravno-kaznenih mjera. Visina upravno-kaznenih mjera će u svakom konkretnom slučaju ovisiti o težini, opsegu i vremenu trajanja povrede te posljedicama te povrede za dobavljače. Utvrđeni iznos upravno-kaznene mjere se može smanjivati ili povećavati ovisno o utvrđenim olakotnim i otegotnim okolnostima. Važno je naglasiti da je cilj upravno-kaznenih mjera uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom i takvo kažnjavanje počinitelja povreda koje će imati za posljedicu odvraćanje konkretnog počinitelja, ali i svih drugih adresata od kršenja Zakona.

Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
Postoji bojazan da će trgovci zbog strogih pravila, sada više posegnuti za uvozom što bi moglo još negativniji utjecati na bilancu poljoprivredno prehrambenim proizvodima. kako to komentirate?

Pravo je svakog poduzetnika da za sebe pronalazi najisplativije oblike poslovanja, naravno, pod uvjetom da poštuje propise pa tako i ZZTNP. Hrvatska je članice Europske unije, i bilo kakvo ograničavanje trgovaca u uvozu u smislu ovoga propisa, značilo bi povredu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja odnosno načela slobode kretanja robe i kapitala na unutarnjem tržištu EU. Međutim, bitno je za istaknuti da se ovaj zakon odnosi i na inozemne dobavljače koji su pravno u jednakom položaju kao i domaći dobavljači, pa je teza o povećanju uvoza zbog samog Zakona neutemeljena.

Na koji način neki proizvođač može ili treba podnijeti prijavu i Agenciju i što je potrebno ispuniti da bi vi pokrenuli postupak?

Agencija postupak pokreće po službenoj dužnosti temeljem informacija do kojih je sama došla (primjerice, putem medija, predstavki ili obavijesti od zainteresiranih koje upućuju na potrebu pokretanja postupka) ili na zahtjev stranke. Taj zahtjev stranka podnosi sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Može ga podnijeti Agenciji u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, a može ga dostaviti običnom ili elektroničkom poštom. U zahtjevu stranka mora navesti protiv koga podnosi zahtjev i opisati postupanje za koje smatra da je riječ o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Ako je u posjedu ugovora za koji smatra da sadrži sporne odredbe, svakako treba dostaviti i ugovor.


Onima koji krše ugovore dana je mogućnost da daju prijedlog mjera i prekršaje otklone u roku od 40 dana prije neko se pokrene upravni postupak? Postoji li tu zamka da bi ih trgovci ili otkupljivači/prerađivači mogli zlorabiti?
 

Kako bi se nepoštene trgovačke prakse žurno otklonile, stranka protiv koje je pokrenut postupak može u roku od 40 dana od dana pokretanja postupka Agenciji predložiti preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera za otklanjanja nepoštene trgovačke prakse i rokova u kojima će to učiniti.

Ovisno o težini, opsegu i vremenu trajanja povrede koji se utvrđuju u ispitnom postupku, Agencija će ocijeniti jesu li predložene mjere i rokovi dostatni za potpuno otklanjanje nepoštenih trgovačkih praksi. Ako prihvati prijedlog stranke, AZTN će o tome donijeti privremeno rješenje čime predložene mjere, uvjeti i rokovi za njihovo izvršenje postaju obvezni za predlagatelja. Dostavljanjem dokaza o ispunjavanju preuzetih mjera i obveza, Agencija obustavlja postupak bez utvrđenja da je povrijeđen Zakon i bez izricanja upravno-kaznene mjere.

Agencija potiče poduzetnike na koje se odnosi ZZNTP da predlažu obvezu izvršenja mjera jer se time uočene nepravilnosti najbrže otklanjaju i u najkraćem roku uspostavljaju poštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom.

Ako stranke protiv kojih je pokrenut postupak ne ponude Agenciji mjere ili Agencija ocijeni da predložene mjere nisu dostatne za otklanjanje nepoštenih trgovačkih praksi odnosno ako stranka ne dostavi dokaze o izvršenju mjera, Agencija će nastaviti voditi ispitni postupak. Budući da su i za slučaj da stranka ne izvrši preuzete obveze koje je Agencija utvrdila privremenim rješenjem propisane upravno-kaznene mjere, mišljenja smo da će to stranke dodatno odvraćati od zlouporabe ovog korisnog instituta.

Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja


Na kraju bih vas molio komentar da li očekujete da bi ovaj Zakon mogao donijeti više reda na tržištu poljoprivrednih proizvoda i hoćete li transparentno objavljivati one koji zakon krše i razloge zbog kojih se protiv njih provodi postupak?

Uvođenje reda u lancu opskrbe hranom u smislu zaštite „slabije strane“ je svakako bila ključna namjera zakonodavca. Je li ta svrha ispunjena vrednovat će Ministarstvo poljoprivrede nakon dvije godine provedbe Zakona. Što se tiče transparentnosti rada AZTN-a, sve naše odluke se oduvijek javno objavljuju na našim mrežnim stranicama s punim nazivom odnosno imenom prekršitelja, a Agencija sustavno, putem svojih komunikacijskih kanala, informira javnost o svim donesenim odlukama. To će biti slučaj i s odlukama Agencije vezanim uz provedbu ZZTNP-a.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje