3.6 MILIJUNA KUNA

Koprivničko-križevačka županija raspisuje osam natječaja za poljoprivredu

Agrovijesti
Fotografija:
Koprivničko-križevačka županija u proračunu za 2020. godinu rezervirala je 3.629.500 kuna za javne natječaje i pozive iz 'programa Poljoprivreda i Konkurentno gospodarstvo', objavljeno je na mrežnim stranicama županije

Koprivničko-križevačka županija najavila je objavu javnih natječaja i pozive iz programa Poljoprivreda i Konkurentno gospodarstvo. Ukupna vrijednost potpora prema ovim javnim pozivima za korisnike, rezervirana u županijskom Proračunu za 2020. godinu iznosi 3.629.500,00 kuna.

Natječaji i javni pozivi za poljoprivredni sektor bit će otvoreni do kraja listopada 2020. godine.

Javni pozivi u poljoprivredi odnose se na sljedeće:

1. Potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za poslovno udruživanje

2. Potpora male vrijednosti u stočarstvu

3. Potpora male vrijednosti za poticanje prerade, čuvanja i prodaje voća, povrća i vinogradarstvo

4. Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekoloških proizvoda

5. Potpora male vrijednosti za izradu dokumentacije u postupku legalizacije gospodarskih objekata

6. Potpore male vrijednosti za poticanje osiguranja u poljoprivredi

Navedene potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju prema EU direktivi 1407/2013 namijenjene su pravnim i fizičkim osobama koje se profesionalno bave poljoprivredom sa svrhom jačanja njihove konkurentnosti i uspjeha na tržištu.

Intenzitet potpore je 50% od iznosa prihvatljivih troškova, bez poreza na dodanu vrijednost, u pravilu ne više od 50.000,00 kuna po korisniku, osim za potpore osiguranja (do 15.000,00 kn po korisniku), legalizacije (do 10.000,00 kn po korisniku) i certificiranja ekološke proizvodnje ( do 5.000,00 kn po korisniku).

Ukupno rezervirana vlastita sredstva za provođenje TP 100091 potpore male vrijednosti prema EU direktivi 1407/2013 za 2020. godinu iznose 920.000,00 kuna.

7. Poticanje istraživanja i razvoj poljoprivrede

Ukupno rezervirana sredstva za provođenje A 100089 iznose 100.000,00 kuna, a namijenjena su pravnim i znanstvenim ustanovama.

8. Javni natječaj: Potpore u poljoprivredi po direktivi EU 702

Javni natječaj namijenjen je profesionalnim poljoprivrednicima, pravnim i fizičkim osobama, koje na osnovu poslovnog plana namjeravaju realizirati aktivnosti u 2020. godini. Prihvatljivi troškovi su gotovo sva ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a uz zahtjev za potporu dostavljaju se ponude, predračuni ili predugovori za cjeloviti projekt, a dodjela potpore uređena je Ugovorom sa korisnikom kojem se isplaćuje 80% iznosa potpore predujmom, a razlika nakon dokaza o realizaciji projekta.

Iznos potpore ima intenzitet od 50% prihvatljivih ulaganja, ali ne više od 50.000,00 kuna po korisniku. U projektu je prihvatljiv trošak okrupnjavanja zemljišta, gdje intenzitet potpore iznosi 10% od ukupne vrijednosti cijelog projekta.

Za provedbu potpore u poljoprivredi prema EU direktivi 702 rezervirano je 1.790.000,00 kuna za 2020. godinu na poziciji TP 100092.