Novi Zakon o biljnom zdravstvu predviđa kazne do 30 tisuća kuna

Agrovijesti
Fotografija:
Novi Zakon o biljnom zdravstvu, usklađen s Uredbom Europske unije o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje, donosi registar ovlaštenih subjekata i unificirane biljne putovnice, a kazne za pravne osobe propisane su u iznosu od 15.000 do 30.000 kuna

Novi Zakon o biljnom zdravstvu, kojeg je donio Hrvatski sabor na sjednici 17. prosinca 2019., uređuje područje zdravstvene zaštite bilja, mjere za sprječavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kao i njihovo suzbijanje primjenom fitosanitarnih mjera.

Zakonom se utvrđuju nadležna tijela, postupanje i zadaće nadležnih tijela u provedbi Uredbe (EU) br. 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016.), te vođenje registara specijaliziranih subjekata, financiranje, naknade, troškovi i odštete, upravni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe. 

Zdravstvena ispravnost bilja od velike je važnosti za biljnu proizvodnju, šume, prirodu, prirodne ekosustave i biološku raznolikost, a sama proizvodnja biljaka je i temelj prehrambenog lanaca bez čije proizvodnje ne bi bilo hrane ni za ljude niti za životinje. Pojava štetnih organizama bilja kao i biljnih bolesti mogu imati ozbiljne posljedice na kvalitetu našeg života kao i na našu ekonomiju, upozorava Ministarstvo poljoprivrede u objavi o novom zakonu na svojim stranicama.

Uvedene biljne putovnice

Nadležna tijela za provođenje novog Zakona su Ministarstvo poljoprivrede, Državni inspektorat, (fitosanitarna i šumarska inspekcija), Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Hrvatski šumarski institut i ovlašteni granični službenici. 

Zakonom se prvenstveno nastoji spriječiti unošenje karantenski štetnih organizama Unije na područje Republike Hrvatske te njihovo premještanje, držanje i razmnožavanje. Osim karantenski štetnih organizama koji su već uvršteni na popis EU, Zakonom se regulira postupanje i s onim organizmima za koje se smatra da ispunjavaju uvjete za uvrštenje na popis karantenski štetnih organizama te nadzire subjekte registrirane za označavanje drvenog materijala za pakiranje. 

Jedna od najvećih novina koje donosi Zakon o biljnom zdravstvu je uvođenje biljnih putovnica. Njih izdaju ovlašteni subjekti ili, iznimno, fitosanitarna inspekcija. Specijalizirani ovlašteni subjekti uvršteni u registar Ministarstva poljoprivrede imat će obvezu pregledavati bilje, biljne proizvode i druge predmete, voditi računa o njihovu zdravstvenom stanju te provoditi mjere suzbijanja štetnih organizama imajući u vidu njihov gospodarski, društveni i okolišni učinak. Šumarski inspektorat zadužen je za šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal.

Kazne za fizičke osobe 2.500 do 3.500 kn

Odštetu za bilje, biljne proizvode i druge predmete koji su uništeni ili uklonjeni provođenjem fitosanitarnih mjera koje je naredio fitosanitarni ili šumarski inspektor bit će propisane na temelju pravilnika koje će objaviti Ministarstvo poljoprivrede.  

Kazne predviđene za pravne osobe koje krše Zakon o biljnom zdravstvu iznose 15.000 do 30.000 kn, a kazne za fizičke osobe 2.500 do 3.500 kn.        

Uz biljnu putovnicu, novost je i da se Zakonom uređuje proces edukacije i informiranja svih korisnika poštanskih usluga koji unose bilje iz trećih zemalja na područje Hrvatske kao dijela EU.