Javni poziv EK

Prijave za sudjelovanje u EU platformi za gubitke hrane i otpad od hrane

Agrovijesti
Otpad od hrane Fotografija: Thinkstock
Platforma je neformalna stručna skupina Komisije koju će imati otprilike 70 članova koji predstavljaju javni i privatni sektor iz slijedećih kategorija

Prevencija i smanjenje otpada od hrane je predmet od rastućeg socijalnog, ekonomskog, okolišnog i političkog interesa. Prevencija nastajanja otpada od hrane je jedan od prioriteta komunikacije o kružnoj ekonomiji koju je Europska komisija usvojila u prosincu 2015. godine.

EU kao i njene države članice su obvezne doseći cilj za smanjenje otpada od hrane koji je zadan od strane Opće skupštine UN-a kao dio Ciljeva za održivi razvoj do 2030. godine. Cilj osnivanja EU platforme za gubitke hrane i otpad od hrane je definiranje mjera koje je potrebno poduzeti kako bi se prevenirao otpad od hrane, olakšavanje razmjene iskustva i najboljih praksi iz ovog područja, kao i praćenje napretka. Platforma pomaže Komisiji u identifikaciji prioritetnih mjera koje će se poduzeti na EU razini, ali i na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Platforma će biti mjesto za razmjenu iskustava u pogledu nacionalnih programa za prevenciju nastajanja otpada od hrane kao i praćenja razina otpada od hrane i odgovarajućeg napretka. 

Platforma je neformalna stručna skupina Komisije koju će imati otprilike 70 članova koji predstavljaju javni i privatni sektor iz slijedećih kategorija:

  1. nadležna tijela iz država članica EU i EFTA članice sa stručnim znanjem u području prevencije nastajanja otpada od hrane
  2. EU krovne organizacije i udruženja uključene u prevenciju nastajanja otpada od hrane u prehrambenom lancu (primarna proizvodnja, prerada i proizvodnja hrane, trgovina i distribucija hrane, objekti javne prehrane, banke hrane i potrošači)
  3. organizacije koje nisu pokrivene točkom 2., a koje su uključene u prevenciju nastajanja otpada od hrane u prehrambenom lancu      
  4. nevladine organizacije sa stručnim znanjem u prevenciji nastajanja otpada od hrane u prehrambenom lancu, uključujući dobrotvorne organizacije         
  5. EU tijela (primjerice Odbori regija, Europski ekonomski i socijalni odbor i sl.)
  6. međunarodne organizacije uključene u prevenciju otpada od hrane i postizanje vezanih ciljeva održivog razvoja (primjerice, FAO, UN program za okoliš i sl.)


Komisija će subjekte iz točki 1., 5. i 6. pozvati u rad platforme, dok je za subjekte pod točkama 2., 3. i 4. Komisija objavila javni poziv za sudjelovanjem koji je dostupan na web stranici. 

Zainteresirane organizacije trebaju svoje prijave podnijeti Europskoj komisiji, Upravi za zdravlje i sigurnost hrane, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels ili na adresu elektroničke pošte. Rok za prijave je 27. svibnja 2016. godine. Više o samom pozivu i načinu prijave možete saznati na web stranici EK.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje