ULAGANJE U TRADICIJU

LAGUR Tramuntana raspisao natječaj za ribarstvo i akvakulturu

EU fondovi
Fotografija:
Novim natječajem za odobrenu Mjeru 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture, osim za razvoj proizvoda, planirana su sredstva i za razvoj novih oblika lanaca opskrbe za gradove Novalju, Rab i Senj te općine Karlobag i Lopar

LAGUR Tramuntana objavio je 2. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. za odobrenu Mjeru 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture.


Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere u cilju dodavanja vrijednosti i poticanja inovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture za nositelje projekata koji imaju sjedište ili prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.


Ovo područje obuhvaća pet jedinica lokalne samouprave - gradove Novalju, Rab i Senj te općine Karlobag i Lopar. Jedinice lokalne samouprave terijtorijalno su smještene na području dviju županija - Ličko-senjske i Primorsko-goranske.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 100.000 eura.


Mjera 1.A.1. se odnosi na ulaganje u pripremu i plasman tradicionalnih proizvoda ribarstva i akvakulture karakterističnih za ribarstveno područje FLAG-a, temeljenih na lokalnom ulovu. Naglasak pripreme i plasmana je na inovativnosti i dodanoj vrijednosti. Sredstva za prihvatljive aktivnosti unutar ove mjere su namijenjena za izgradnju ili rekonstrukciju ili adaptaciju malih objekata za tradicionalnu preradu, ulaganja u opremu za tradicionalnu preradu (za čišćenje, rezanje, sušenje, dimljenje i sl. proizvoda ribarstva i akvakulture) kako bi se stvorila ujednačena ponuda tradicionalnih proizvoda ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja TRAMUNTANA. Osim u razvoj proizvoda na ribarstvenom području, planiraju se i sredstva za razvoj novih oblika lanaca opskrbe proizvoda ribarstva i akvakulture, kako bi se olakšao plasman na lokalnoj razini.


Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća i ustanove u javnom vlasništvu te fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji MSP (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.).


Rok za podnošenje prijava teče od 03.02.2020. godine do 31.03.2020. godine.
Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je ovdje.


Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. dostupna je ovdje.