Objavljen obrazac Godišnjeg izvješća o radu LAG-a

EU fondovi
Edukacija Fotografija: Pixabay

Uprava za ruralni razvoj temeljem članka 17. Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, br. 96/2017) objavljuje obrazac Godišnjeg izvješća o radu LAG-a.

Članak 17. stavak 1. navedenog Pravilnika propisuje LAG-ovima obvezu dostave Upravljačkom tijelu Godišnjeg izvješća o radu LAG-a za svaku godinu.

Stavak 2. istog članka navodi da su LAG-ovi navedenu obvezu dužni ispuniti do 15. veljače godine »n« za godinu »n – 1« na propisanome obrascu koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr  i Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr. Dakle, propisani ispunjeni obrazac potrebno je dostaviti do 15. veljače 2018. godine.

Adresa za slanje obrasca:

Dva primjerka obrasca je potrebno poslati preporučenom poštom s povratnicom do roka naznačenog u članku 17. stavku 2. Pravilnika u zatvorenoj omotnici (naziv i adresa LAG-a na poleđini), s naznačenim datumom i vremenom te naznakom „Godišnje izvješće o radu LAG-a“ na sljedeću adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje