OPERACIJA 10.1.8.

Pojašnjenje načina dodjeljivanja potpora za ekstenzivne maslinike

EU fondovi
Zelene masline Fotografija: Morana Begač, Agrobiz
S obzirom da se ne radi o potporama za tradicijski način uzgoja kako mnogi shvaćaju, već se radi o potporama za maslinike u ekstenzivnom načinu uzgoja, u nastavku donosimo detaljne informacije o pravima i obvezama maslinara koji se odluče na ostvarivanje ovakvog modela potpora.

Unutar Mjere 10 - Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, Podmjere 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjena moguće je ostvariti potporu za Operaciju 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

Zahtjev za potporu korisnik podnosi na jedinstvenom zahtjevu kao i za Izravna plaćanja u poljoprivredi u razdoblju od 1. ožujka do 15. svibnja proizvode godine.

Prilikom ulaska u sustav potpore korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije o čemu potpisuje Izjavu koja je sastavni dio jedinstvenog zahtjeva. Tijekom trajanja petogodišnjeg obaveznog razdoblja korisnik je dužan svake godine na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu u skladu s propisanim rokovima za podnošenje jedinstvenog zahtjeva.

Uvjet za ulazak u sustav potpore je registracija poljoprivrednog zemljišta na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja u ARKOD sustav i njegovo označavanje kao ekstenzivnog maslinika s najmanje 25, a najviše 150 stabala na hektar.

Korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“, u trajanju od najmanje 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru. Ove izobrazbe/savjetovanja/demonstracijske aktivnosti su za korisnike besplatne, financiraju se iz Mjera 1 i 2 PRR, a održava ih Savjetodavna služba

2. Koristiti samo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji.

3. Korisnik se mora pridržavati minimalnih zahtjeva za pesticide i to:

a) voditi evidenciju o primijenjenim pesticidima,

b) posjedovati potvrdu o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida,

c) skladištiti pesticide na siguran način.

4. Nije dozvoljena gnojidba mineralnim gnojivima, dok je primjena krutog stajskog gnoja dozvoljena samo ispod krune stabla.

5. Korisnik se mora pridržavati minimalnih zahtjeva za gnojiva:

a) vođenje evidencije o primijenjenim gnojivima,

b) dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

c) zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz  vodotokove, s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka.

6. Održavanje površina maslinika ispašom (ovce ili koze, maksimalno 1 UG/ha), ili mehaničkom obradom ili košnjom trave, ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbe.

7. Korisnik mora voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-6 koje se odnose na obveze iz ove operacije. Evidencija se vodi sukladno Obrascu 8. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

8. Korisnik je dužan tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

Visina potpore za Održavanje ekstenzivnih maslinika iznosi 804 EUR/ha u kunskoj protuvrijednosti.

Važno je naglasiti kako se potpora za održavanje ekstenzivnih maslinika dodjeljuje uz osnovno plaćanje po jedinici površine (ha), a nije moguće kombinirati potporu po ovoj osnovi uz potporu za ekološku proizvodnju.

Detalji o uvjetima za ulazak u sustav potpore, obvezama i pravima korisnika propisani su sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog za 2016. godinu objavljen u Narodnim novinama broj 20/16.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje